ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W PROGRAMIE
„KUPUJESZ – ZYSKUJESZ VII”

Załącznik nr 1 do REGULAMINU

Firma:

Siedziba/miejsce zamieszkania:

Telefon kontaktowy i NIP:

Adres email:

Kod pocztowy, miejscowość:

Dane osoby uprawnionej do działania w imieniu Uczestnika, stosownie do punktu 3 podpunkt 1 Regulaminu, jeśli dotyczy:


Miejsce zamieszkania:

Imię i nazwisko / PESEL: