ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W PROGRAMIE
  „KUPUJESZ – ZYSKUJESZ VII”

  Załącznik nr 1 do REGULAMINU

  Firma:
  Siedziba/miejsce zamieszkania:
  Telefon kontaktowy i NIP:
  Adres email:
  Kod pocztowy, miejscowość:
  Dane osoby uprawnionej do działania w imieniu Uczestnika, stosownie do punktu 3 podpunkt 1 Regulaminu, jeśli dotyczy:


  Miejsce zamieszkania:
  Imię i nazwisko / PESEL: