ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W PROGRAMIE
  „KUPUJESZ – ZYSKUJESZ VII”

  Załącznik nr 1 do REGULAMINU

  Firma:

  Siedziba/miejsce zamieszkania:

  Telefon kontaktowy i NIP:

  Adres email:

  Kod pocztowy, miejscowość:

  Dane osoby uprawnionej do działania w imieniu Uczestnika, stosownie do punktu 3 podpunkt 1 Regulaminu, jeśli dotyczy:

  Miejsce zamieszkania:

  Imię i nazwisko / PESEL: